Jogi nyilatkozat

 

Szerzői jog


A jelen weboldal tartalmát szerzői jog védi. A weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, grafikai megjelenések, a weboldalról megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a honlapon történő megtekintés céljára szolgálnak. A Gerecse Motor fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A Gerecse Motor előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit a Vevő- kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A gasgashungary.hu weboldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, ebből bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Gerecse Motor előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Eladó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A gasgashungary.hu weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A gasgashungary.hu domainnév, valamint a „GasGas Hungary” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Gerecse Motor előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
Eladó felelőssége


Eladó nem vállal felelősséget a honlap tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a honlaphozhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a honlap akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a honlap használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.
A Gerecse Motor pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért (elírási hibákért, a honlapon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre) felelősséget nem vállal.
Eladó nem vállal felelősséget a honlap adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.
Eladó fenntartja magának a jogot a honlap részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.
Eladó nem vállal felelősséget a honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.
 
Vevő felelőssége


Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.
Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.
Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Vevő köteles Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről Eladót haladéktalanul értesíteni.
 


Weboldal fejlesztés és üzemeltetés


Weboldalunk HTML5 – CSS technológia használatával készült. A tervezés és a fejlesztés során elsődleges szempont volt a felhasználóink gördülékeny böngészési élményének biztosítás. Amennyiben mégis fennakadást tapasztalt látogatása alatt, kérjük jelezze fejlesztő partnerünk, a Usernet felé.


Egyéb


Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló, 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.